Højskoleforeningen Vendsyssel
Skip Navigation Links

 

Vedtægter
for
Højskoleforeningen Vendsyssel

 

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§ 1
Foreningens navn er ”Højskoleforeningen Vendsyssel”.
Foreningens hjemsted er Vendsyssel.
Foreningens formål er at drive og støtte oplysende virksomhed for medlemmerne.


MEDLEMMER:

§ 2
Alle kan blive medlemmer, og medlemskab tegnes ved at betale det af bestyrelsen fastsatte kontingent for det kommende år.

Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til anden side.


GENERALFORSAMLING:

§ 3
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års november måned.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller efter skriftligt forlangende fra mindst 25 medlemmer til bestyrelsens formand, og det skal angives, hvad hensigten er med en sådan generalforsamlings afholdelse.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsens formand.
Alle generalforsamlinger indvarsles skriftligt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, dog med mindst 10 dages varsel.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og godkendelse
3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
a) 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år
b) 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år
c) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af to revisorer. Revisorer vælges skiftevis for to år ad gangen.
8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag skal fremsendes skriftligt og indsendes til bestyrelsesformanden.

§ 4
På generalforsamlingen har hvert medlem, som er personligt tilstede og er fyldt 18 år, én stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


LEDELSE:

§ 5
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning udkræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke repræsenterede på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de medlemmer, der er repræsenterede, indkalder bestyrelsen inden én måned og tidligst 14 dage efter den ordinære generalforsamling/ekstraordinære generalforsamling til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de på den aktuelle generalforsamling fremmødte medlemmer.

Vedtages forslaget på den sidste af de to generalforsamlinger ikke med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer, bortfalder forslaget.

Afstemning skal foregå skriftligt, såfremt det forlanges af blot et medlem.

§ 6
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter ordinær generalforsamling med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§ 7
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Som revisor vælges to medlemmer.

§ 8
Over foreningens anliggender føres en protokol, hvori indføres de beslutninger, som vedtages på generalforsamlingerne. Protokollen underskrives af den generalforsamlingsvalgte dirigent.


REGNSKAB OG REVISION:

§ 9
Revision af foreningens regnskaber foretages af to af generalforsamlingen valgte revisorer.
Revisorerne vælges for to år ad gangen, således at den ene er på valg i ulige år, og den anden er på valg i lige år.

§ 10
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni.
Første regnskabsår løber fra den stiftende generalforsamling til den 30. juni 2006.


TEGNINGSREGEL OG HÆFTELSE:

§ 11
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 12
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.


FORENINGENS OPLØSNING:

§ 13
I tilfælde af beslutning om opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen tillige bestemmelse om, hvordan foreningens ejendele skal realiseres, og hvordan en eventuel formue skal anvendes.


o0o---o0o---o0o---o0o---o0o---o0o---o0o

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 31. oktober 2005


I BESTYRELSEN:


 
 

Højskoleforeningen Vendsyssel . Mimersvej 4 . 9700 Brønderslev . CVR 35900659 . 20809393 . E-mail: johannes.klinkby.bjerre@gmail.com
Arkiv  Links  Facebook
      Opdateret: 17.06.2024
 Site Map   Admin Copyright © Højskoleforeningen Vendsyssel